.:: آمـادگی توسعـه بـرای محصـولهای جـديد ::.

آمادگی شـرکت برای ارائـه خدمـات  فـروش و نيز خـدمات  پس از فـروش خـودرو بـرای محصـولهای جـديد
توليـد داخـــل کشـور  و همچنيــن خـودروهای وارداتی

 
 

فعاليتهـای انجـام شـده شـرکت

    

 

       1 -   خـودروهـای سـواری دوو           

            اسپــرو   -   ريسـر -   سـي يلـو -   ما تيز                    

        2-  خـودروی سـواری  فولكس واگن         

 گــل                    

        3-  خـودروی سـواری  ليفــان         

ليفــان 520                    

        4-  مينی بوس کــارسان          

جي 9 پريمير                     

 

 

 
   
     

     آخرين شرايط فروش


Modiran Pars co. (MPC)