واحـدهای اجـرائی شرکت شـامل :

-  سازمان  فروش خودرو شركت مديران پارس

-  سازمان خدمات پس از فروش خودرو شركت مديران پارس

- بخش بازرگاني شركت مديران پارس

 

Modiran Pars co. (MPC)