ارتبـاط بـا مـا     

 

دفتر مرکزي : تهران - خيابان شهيد مطهري - بين خيابان شهيد سرافراز (درياي نور) و خيابان کوه نور - شماره 233

کدپستي : 1587618611

تلفن : 88761962 - 88761863

نمابر : 88762295

mpc@irmpc.com

پست الکترونيک:

www.irmpc.com

وب سايت:

ايميل

نمابر

تلفن

نام واحد

akhawan@irmpc.com

nabavi@irmpc.com

88762295

88761962 - 88761863

مديريت

mpc@irmpc.com

88762295

88761381

واحد بازرگاني

mpcacc@irmpc.com

88762295

88761185

واحد امور مالي

khomarloo@irmpc.com

88762295

88760124

واحد کامپيوتر (IT)

mpcps@irmpc.com

88762295

88760348

فروش قطعات يدکي